Teochew Opera 潮劇 蓮香戲鞋

夏川裏美 - 淚光閃閃

夏川裏美 - 淚光閃閃

香奈兒 - Believe(中文版)

香奈兒 - Believe(中文版)

詹雅雯~傷痕纍纍(網上首播)

詹雅雯~傷痕纍纍(網上首播)

TeresaTeng.hk 君在前哨(1981) 假如夢兒是真的

TeresaTeng.hk 君在前哨(1981) 假如夢兒是真的

白冰冰-醉情歌-KTV

白冰冰-醉情歌-KTV

Teochew opera of the sixties
潮劇 蓮香戲鞋.

其他相關影片

Teochew Opera白骨美人

Teochew Opera白骨美人

Teochew opera 潮劇蕭湘秋雨

Teochew opera 潮劇蕭湘秋雨

潮劇 鬧開封

潮劇 鬧開封

Teochew opera 潮劇 郭子儀拜壽(打金枝)

Teochew opera 潮劇 郭子儀拜壽(打金枝)

Teochew Opera 潮劇 郭子儀拜壽

Teochew Opera 潮劇 郭子儀拜壽

Teochew Opera 潮劇 刺梁冀

Teochew Opera 潮劇 刺梁冀

潮劇:蓮香戲鞋之求情

潮劇:蓮香戲鞋之求情

Teochew Opera 潮劇 玉堂春

Teochew Opera 潮劇 玉堂春

Teochew opera 潮劇 齊王求將

Teochew opera 潮劇 齊王求將

Teochew Opera潮劇雙珠鳳

Teochew Opera潮劇雙珠鳳

一口氣聽完荘雪娟和方巧玉演唱'雙珠鳳'

一口氣聽完荘雪娟和方巧玉演唱'雙珠鳳'

《趙少卿》

《趙少卿》

潮劇 柴房會

潮劇 柴房會

Teochew opera 潮劇 妙嫦追舟

Teochew opera 潮劇 妙嫦追舟

一口氣聽完'蓮香戲鞋'

一口氣聽完'蓮香戲鞋'

Teochew opera 潮劇 玉堂春 (Gek Teng Chun)

Teochew opera 潮劇 玉堂春 (Gek Teng Chun)

潮劇 龍鳳寶燭

潮劇 龍鳳寶燭

Teochew opera 潮劇 吳漢殺妻

Teochew opera 潮劇 吳漢殺妻

teochew opera 潮劇 劉明珠三審玉芝蘭(a)

teochew opera 潮劇 劉明珠三審玉芝蘭(a)

Teochew opera 潮劇 田七郎 1

Teochew opera 潮劇 田七郎 1